ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา พ.ศ.2549