คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภักพิบูลสงคราม ที่ 21/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย