คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 8/2567 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนแปลง)