คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 6/2565 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย