ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคณะกรรมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554