ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา