คำสั่งคณะกรรมการกองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา