คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

https://committees.psru.ac.th/promote-comittee/

โครงสร้างของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรพส.

นายศิวพงศ์ บุญสาลี

ประธานกรรมการส่งเสริมฯ

ดร.เจนภพ ชัยวรรณ

กรรมการ

นายชำนาญ ชูเที่ยง

กรรมการ

ดร.ถวิล น้อยเขียว

กรรมการ

ดร.ทวีศักดิ์ รักยิ่ง

กรรมการ

ดร.ธรรศพงศ์ ชัยเลิศพงศ์

กรรมการ

นายยศภัค จรัสศุภชยา

กรรมการ

นางปรัชญาณี ศรีจอมขวัญ

กรรมการ

พันเอก ดร.รอยบุญ เลาหะวิไลย

กรรมการ

นางสุกัลยา ประจิตร

กรรมการ

นายสุชาติ ชวางกูร

กรรมการ

ดร.สุรศักดิ์ จำรัสการ

กรรมการ

นายอดุลย์ ภูปลื้ม

กรรมการ

นายอนุชิต โมลา

กรรมการ

นางอโนมา มากลิ่น

กรรมการ

ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล

กรรมการ

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร

นายกสมาคมศิษย์เก่า มรพส.

นายวรปรัชญ์ สัตบุษ

ประธานสภานักศึกษา มรพส.

นายสุรชาติ มิ่งขวัญ

นายกองค์การฯ นักศึกษา มรพส.

รศ.ดร.สนิท  ปิ่นสกุล

เลขานุการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ

มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรพส.

©2024. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. All Rights Reserved.

Message us