Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

https://committees.psru.ac.th

โครงสร้างของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรพส.

นายศิวพงศ์ บุญสาลี

ประธานกรรมการส่งเสริมฯ

ดร.เจนภพ ชัยวรรณ

กรรมการ

นายชำนาญ ชูเที่ยง

กรรมการ

ดร.ถวิล น้อยเขียว

กรรมการ

ดร.ทวีศักดิ์ รักยิ่ง

กรรมการ

ดร.ธรรศพงศ์ ชัยเลิศพงศ์

ประธานกรรมการส่งเสริมฯ

นายยศภัค จรัสศุภชยา

กรรมการ

นางปรัชญาณี ศรีจอมขวัญ

กรรมการ

พันเอก ดร.รอยบุญ เลาหะวิไลย

กรรมการ

นางสุกัลยา ประจิตร

กรรมการ

นายสุชาติ ชวางกูร

กรรมการ

ดร.สุรศักดิ์ จำรัสการ

กรรมการ

นายอดุลย์ ภูปลื้ม

กรรมการ

นายอนุชิต โมลา

กรรมการ

นางอโนมา มากลิ่น

กรรมการ

ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล

กรรมการ

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร

นายกสมาคมศิษย์เก่า มรพส.

นางสาวจิราภรณ์ หอมประเสริฐ

ประธานสภานักศึกษา มรพส.

นายกิตติพศ สอนเม่น

นายกองค์การฯ นักศึกษา มรพส.

รศ.ดร.สนิท  ปิ่นสกุล

เลขานุการ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

©2024. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. All Rights Reserved.

Latest ekit news

Ekit Latest News

Message us